பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 15 OCT 1945
இறப்பு 13 MAY 2019
திரு சின்னையா சிதம்பரநாதன் (சின்னராசா)
வயது 73
சின்னையா சிதம்பரநாதன் 1945 - 2019 இணுவில் வட்டுவினி இலங்கை
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Siniah Sithamparanathan
1945 - 2019

SinnaAppa

It is sad to see you go
Your life had a nice flow.
At least you can join my Appapa and you can be
together.
It is sad to see you your life had a unique flow.

Write Tribute