பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 06 SEP 1928
இறப்பு 14 MAY 2019
திருமதி பிரான்சிஸ்கா சவிரிமுத்து
வயது 90
பிரான்சிஸ்கா சவிரிமுத்து 1928 - 2019 ஆவணம் இலங்கை
Birth & Lived Places
Education
No Education Details Found
Work Place Information
No Work Places Found
Tags Topic
No Tags / Topics Found