Born 01 NOV 1943
Rest 30 MAR 2021
Mrs Sivamaney Kanthamoorthy
Age 77
Sivamaney Kanthamoorthy 1943 - 2021 Thirunelveli Sri Lanka