பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 14 OCT 1952
இறப்பு 01 JAN 2019
திருமதி இந்திராதேவி சிறிஸ்கந்தராஜா
இந்திராதேவி சிறிஸ்கந்தராஜா 1952 - 2019 கரணவாய் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

RIP BOOK 05 JAN 2019 United Kingdom

Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.