பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 14 OCT 1952
இறப்பு 01 JAN 2019
திருமதி இந்திராதேவி சிறிஸ்கந்தராஜா
இந்திராதேவி சிறிஸ்கந்தராஜா 1952 - 2019 கரணவாய் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Tharmarajan Punniamoorthy 05 JAN 2019 Canada

May her soul rest in peace.

Tharmarajan & Family
Canada