பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 14 OCT 1952
இறப்பு 01 JAN 2019
திருமதி இந்திராதேவி சிறிஸ்கந்தராஜா
பிறந்த இடம் கரணவாய்
இந்திராதேவி சிறிஸ்கந்தராஜா 1952 - 2019 கரணவாய் இலங்கை