பிரசுரிப்பு Contact Publisher
அன்னை மடியில் 29 FEB 1944
ஆண்டவன் அடியில் 10 JAN 2019
திரு ஜெயபதி செல்லப்பா (ஐயா) JP
ஜெயபதி செல்லப்பா 1944 - 2019 கொட்டடி இலங்கை
Tribute 9 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
We are deeply saddened by the loss that you and your family have encountered. Our condolences !! Dr C K Thurairatnam , Mr Rasaiah Janakan & Family.
S.Ramachandran United Kingdom 2 months ago
Jeyapathy R I P Old students Association Jaffna Vaideshwara College London UK
Pon Sathiyabalan United Kingdom 2 months ago
Relatives and Friends please accept our deepest condolences. May the soul of JP rest in peace. Sathiyabalan family London
K.Ravindran United Kingdom 2 months ago
Though our words can do little, we hope our thoughts and prayers will support you at this time Jeyapathy will live on in our memories forever. Old Students association London UK
Sinnathamby Somaskandan & Family United States 2 months ago
We are sorry for your loss. (Iyah was such a great person, (HE/SHE) will live on in our memories forever.
Navaneethan N Canada 2 months ago
RIP.
Anandhan Canada 2 months ago
Iya was such a great person
Anandan Canada 2 months ago
We are sorry for your loss. It’s), was such a great person, (HE/ will live on in our memories forever.
RIP BOOK Canada 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.