Born 23 MAY 1916
Rest 18 SEP 2019
Mr Sachchithanantham Daniel Kandiah (K.D.S. Anantham)
Age 103
Sachchithanantham Daniel Kandiah 1916 - 2019 Chavakachcheri Sri Lanka