Born 04 JAN 1948
Rest 27 SEP 2019
Mr Vaithilingam Thiyagarajah
Age 71
Vaithilingam Thiyagarajah 1948 - 2019 Kokkuvil West Sri Lanka