Born 04 MAY 1935
Rest 11 FEB 2020
Mrs Rasiah Kanmany
Age 84
Rasiah Kanmany 1935 - 2020 Kalviyangadu Sri Lanka
Write Tribute