பிரசுரிப்பு Contact Publisher
அன்னை மடியில் 21 JUL 1946
ஆண்டவன் அடியில் 07 MAR 2019
திருமதி ஞானசீலி மனுவேற்பிள்ளை (இரத்தினப்பூ)
வயது 72
ஞானசீலி மனுவேற்பிள்ளை 1946 - 2019 இளவாலை இலங்கை