Born 09 OCT 1953
Rest 05 FEB 2021
Mrs Bavani Kanthasami
Age 67
Bavani Kanthasami 1953 - 2021 Ariyalai Sri Lanka