Born 25 DEC 1941
Rest 06 JAN 2020
Mrs Ponnampalam Annalaxmy
Age 78
Ponnampalam Annalaxmy 1941 - 2020 Ariyalai Sri Lanka