Born 19 FEB 1939
Rest 16 OCT 2020
Mr Prakasham Agustin (துரைசிங்கம்)
Age 81
Prakasham Agustin 1939 - 2020 Kayts Melinchamunai Sri Lanka
Write Tribute