Born 21 JAN 1925
Died 11 JAN 2019
Mr Sellaiya Kunarathinam ஓய்வுநிலை பஸ்நடத்துனர் இ. போ. ச. பருத்தித்துறைசாலை
Sellaiya Kunarathinam 1925 - 2019 Varani Sri Lanka
  • 21 JAN 1925 - 11 JAN 2019 (93 Age)
  • Born Lived : Varani