பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 16 JUN 1951
இறப்பு 09 FEB 2019
திருமதி சந்திரா இராஜரட்ணம்
சந்திரா இராஜரட்ணம் 1951 - 2019 கட்டுடை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

THANENDRARAJAN 11 FEB 2019 United Kingdom

OUR DEEPEST CONDOLENCES. MAY HER SOUL REST IN PEACE, FROM LONDON