Born 07 APR 1947
Died 25 DEC 2018
Mr Shanmugam Shanmugalingam (லிங்கம்)
Age 71
Shanmugam Shanmugalingam 1947 - 2018 Analaitivu 3rd Ward Sri Lanka
Write Tribute