பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 07 MAR 1949
இறப்பு 05 DEC 2018
திரு தர்மகுலேந்திரன் சோமசுந்தரம் (காந்தி)
தர்மகுலேந்திரன் சோமசுந்தரம் 1949 - 2018 யாழ்ப்பாணம் இலங்கை