Born 10 JUL 1929
Rest 09 JUL 2019
Mrs Sivapakkiyam Nallaiya
Age 89
Sivapakkiyam Nallaiya 1929 - 2019 Jaffna Sri Lanka