Born 12 MAR 1929
Died 29 MAY 2019
Mr Muruguppillai Karthigesu
முன்னாள் ஆசியர்/ உப அதிபர்- மகாஜன கல்லூரி தெல்லிப்பழை, விவேகானந்த கல்லூரி- கொழும்பு, Chairman- Town Council K.K.S, Propriter- Amenco Hardware Stores, Administrator- CIBC Canada
Age 90
Muruguppillai Karthigesu 1929 - 2019 Point Pedro Sri Lanka