Born 19 JUL 1958
Died 13 JUL 2020
Mr Nadarajah Vasantharajan (ராஜன்)
Age 61
Nadarajah Vasantharajan 1958 - 2020 Thellipalai Sri Lanka